Vizita studimore në Maqedoni

March 20, 2017

Në kuadër të projektit “EU-SIMRAES II” , nga data 14-16 mars 2017 është realizuar vizita studimore në Maqedoni .

Qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte që të mësohet nga shembujt e dialogut në mes të shoqërisë civile dhe qeverisë në adresimin e çështjeve që lidhen me integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Gjatë vizitës pjesëmarrësit nga shoqëria civile dhe nga institucionet kanë vizituar edhe autoritetet lokale, si dhe organizatat e shoqërisë civile që përkrahin arsimimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, për të shkëmbyer përvojat e tyre. Po ashtu, është realizuar edhe vizita në institucionet arsimore të komuniteteve për të parë shembujt e mirë të integrimit .

Implementues: