TRAJNIMI “EDUKIMI PËR DREJTËSI SHOQËRORE (EDSH) ME MËSIMDHËNËS DHE PRINDËR TË KOMUNITETIT RAE

July 14, 2016

Sot u mbajt trajnimi “Edukimi për Drejtësi Shoqërore (EDSh) me mësimdhënës dhe prindër të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian për qendrat mësimore në Gurrakoc dhe Serbobran të Komunës së Istogut. Ky trajnim u organizua në kuadër të projektit “EU SIMRAES 2” dhe do të zgjas nga data 12-15 korrik 2016.

Qëllimi i trajnimit është që pjesëmarrësit të ngrisin njohuritë e tyre, të kuptuarit dhe ndjeshmërinë për mekanizmat të cilat përjetësojnë dhe mbajnë sistemin e dominimit si dhe të zotohen ndaj procesit të ndërtimit të kapacitetit për transformim personal, profesional dhe institucional.

Implementues: