Takimi i anëtarëve të rrjetit “KONECT”

February 22, 2017

Sot, organizatat anëtare të rrjetit KONECT mbajtën një takim njëditor në vazhdën e takimeve periodike që shërbejnë për të shkëmbyer përvojat. Nikoqire e takimit ishte organizata Balkan Sunflowers (BSFK) e cila i njohu organizatat tjera partnere me përvojat në menaxhimin e rrjetit të qendrave të mësimnxënies, me programet e projektet tjera qe implementon, si dhe me materialet e prodhuara.

Implementues: