Studijska poseta Tirani i Elbasanu

December 18, 2018

Od 11-14 do 2018, decembra, 2018. godine grupa nastavnika, nastavnog osoblja i mladih aktivista bila je u studijskoj poseti Albaniji. Ova poseta organizovana je u saradnji sa projektima EU SIMRAES 2 i PROSPECT +.
Tokom posete dve škole u Tirani, u kojima su smeštena i deca romske i egipćanske zajednice, goste je upoznalo rukovodstvo škole sa njihovim praksama za bolju integraciju dece iz ovih zajednica, rešavanje njihovih potreba i posebno stalnih napora da se vrate oni koji napuste školu. Posetile su se i neke učionice u kojima se odvijao nastavni proces i vođenje učionice.
Sastanci su održani s tri organizacije civilnog društva koje su posvećene poboljšanju položaja romskih i egipćanskih zajednica. Predstavnici ovih organizacija izložili su svoja zagovaračka iskustva s institucijama u rešavanju problema stanovanja, obrazovanja i drugih pitanja za te zajednice.
Posete su obavljene i u naseljima romskih i egipćanskih zajednica u Tirani i Elbasanu. Tamo su gosti bili upoznati direktno sa životnim uslovima ovih stanovnika i stanovnici su ih upoznali sa poteškoćama sa kojima se susreću.

Implementira: