Obnova nastavnog centra u romskoj mahali u Mitrovici

August 22, 2019

Projekat „EU podrška implementaciji strategije za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana 2 – Obrazovanje za integraciju“ (EU SIMRAES 2), finansiran od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu, obnovio je nastavni centar u romskoj mahali u Mitrovici. Obnova centra podrazumevala je uređenje vrata i prozora, zamenu poda u dve učionice i unutarnjih zidova Centra.
Ova obnova omogućila je pogodnije okruženje za rad i kvalitetne usluge za decu ovih zajednica.

Implementira: