O Partnerima

Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS)

Untitled-1
Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) je lokalna nevladina organizacija i članica Fondacije za otvoreno društvo, koja ima za cilj izgradnju aktivnih i tolerantnih demokratija, čije su vlasti odgovorne pred svojim građanima.

Njena vizija je i dalje zasnovana na tri glavna koncepta: individualna sloboda na osnovu vladavine prava, mogućnost uz odgovornost i potpuna ravnopravnost za sve. Fondacija podržava lokalne inicijative za formiranje javnih politika kojima se omogućava veća pravda u političkim, socijalnim, pravnim i ekonomskim sistemima i kako bi se zaštitila osnovna prava.

Fondacija radi sa vladom i civilnim društvom na jačanju kapaciteta, poboljšanju sprovođenja postojećih politika i razvoju novih strateških smerova

Link: KFOS


Kosovski centar za obrazovanje (KEC)

partner_1
Kosovski centar za obrazovanje (KEC) je nevladina organizacija koju je 2000. godine osnovala Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) sa idejom pružanja programa obuke za prosvetne radnike. Ovo i dalje čini značajan deo delatnosti organizacije, ali je KEC sproveo i na desetine drugih projekata u oblasti poboljšanja kvaliteta obrazovanja, ljudskih prava i istraživanja.

KEC ima širok spektar domaćih i međunarodnih partnera, koji čine nevladine organizacije, konsultantske kompanije, razvojne agencije i državne institucije. Od 2004. u okviru organizacije deluje škola “Mileniumi i Tretë”, koja vrši svoju delatnost na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Link: KEC


Balkan Sunflowers Kosova:

partner_3
Balkan Sunflowers Kosova je nevladino i neprofitabilno udruženje sa sledećim ciljevima:

  • Poboljšanje obrazovnog, socijalnog, psihološkog, zdravstvenog, emotivnog i intelektualnog razvoja dece i mladih, porodica i njihovih zajednica.
  • Zagovaranje i posredovanje o ljudskim pravima marginalizovanih grupa.
  • Promena i podrška pozitivnom jačanju zajednice kroz istraživanja, zagovaranje, obuku, mentorisanje, voluntarizam i inovativni razvoj programa.

Misija: Balkan Sunflowers


Bethany Christian Services:

partner_6
Vizija:
Bethany Christian Services na Kosovu se obavezuje na senzibilizaciju društva u pogledu poštovanja ljudskih prava, popunjavanje socijalnih i obrazovnih potreba ljudi sa potrebama, a u cilju razvoja i poboljšanja života pojedinca i zajednice kao celine.

Vizija:
Uspostavljanje osnova u funkciji društva sa velikim demokratskim vrednostima, spremnog na oživljavanje i poštovanje ljudskih prava, a u cilju sveopštog društvenog razvoja.

Link: Qendra për Komunitete


Nevo koncept:

partner_2
Organizacija je usredsređena na aktivnosti koje se odnose na romsku, aškalijsku i egipćansku zajednicu na Kosovu i koja svoje aktivnosti sprovodi u saradnji sa obrazovnim institucijama: MONT, OUO, školama i samom zajednicom. NVK sarađuje i sa drugim organizacijama kako bi pomogla Romima u drugim oblastima kao što su zdravstvo, socijalna pomoć, u ulozi posrednika između odgovarajućih ustanova i pripadnika zajednice.

NVK je intenzivno delovao u oblasti obrazovanja promovišući ljudska prava, dečija prava, saradnju sa institucijama, saradnju sa roditeljima, ženom i decom i sprovodeći aktivnosti za poboljšanje položaja dece u obrazovanju.

Link: Nevo Koncepti


RADC:

partner_7
RADC se usredsređuje na:
Zagovaranje za pitanja od interesa u vezi sa ocenom potreba ovih numeričkih manjina i mreža sa drugim zainteresovanim partnerima za poboljšanje statusa romske, aškalijske i egipćanske zajednice uopšteno.

Obrazovanje i podizanje svesti javnosti i javne uprave u vezi određenih pitanja ljudskih prava, a posebno romske, aškalijske i egipćanske zajednice kroz predavanja i diskusije u javnim, neprofitnim, privatnim i akademskim institucijama; kampanja i podizanja svesti javnosti preko tradicionalnih i društvenih medija.

Link: RAD Center


SHL-Kosovo

partner_4
SHL-Kosovo je nevladina organizacija koja radi sa mladima i osnovana je 2008. uz podršku nemačke fondacije “Stiftung Schueler HelfenLeben” (SHL) sa sedištem u Berlinu, Nemačka. Kako bi se omogućili sastanci mladih, SHL Nemačka je 2004. osnovala Omladinski centar u Orahovcu.

Program u sebi sadrži redovne aktivnosti omladinskog centra, kao što su jezik, aktivnost tokom slobodnog vremena i korišćenje prostora za druženje sa prijateljima i za igru. Štaviše, postoje određena druga sredstva kojima se mladi u centru pripremaju za prijavljivanje na radno mesto, a takođe im je ponuđena pomoć i u potrazi za poslom i usmeravanja u karijeri.

Link: SHL-Kosova


SYRI I VIZIONIT

syrivizion

“Syri i Vizionit” ima za cilj promovisane lokalne demokratije i učešće građana na Kosovu. U svojim stalnim naporima za demokratsku praksu “Syri i Vizionit” posebnu pažnju posvećuje promovisanu dobrog upravljanja, transparentnosti i učešću u raznim sferama civilnog društva.

Misija:

Podrška zajednicama kroz: informisanje, zagovaranje, podizanje svesti i podizanje kapaciteta pojedinaca, neformalnih grupa, organizacija, institucija, donatora i mreža.

Link: Syri i Vizionit

Implementira: