HARTIMI I MEMORANDUMEVE TË BASHKËPUNIMIT NË KUADËR TË PROJEKTIT “EU-SIMRAES II”

June 17, 2016

U mbajt takimi në Durrës me anëtarët e KFO-it, Kryetarët e Komunave, Drejtorët e Arsimit, Përfaqësuesit e Organizata Partnere dhe Koordinatorët e Qendrave Mësimore në kuadër të projektit SIMRAES II, me qëllim të hartimit të Memorandumeve të Bashkëpunimit.  Gjatë kësaj vizite, njëkohësisht ndodhi edhe një seancë e ndarë për Koordinatorët e Qendrave rreth raportimit narrativ dhe financiar.

Projekti SIMRAES II ka për qëllim të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike duke zbatuar strategjinë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe planin e saj të veprimit.

 

Implementira: