Shpërndarja e pakove shkollore për vitin shkollor 2019/20

October 4, 2019

 

 

Gjatë muajit shtator, projekti EU SIMRAES 2 ka shpërndarë 1620 pako shkollore për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për vitin shkollor 2019/20. Sikurse vitet e kaluara, këto pako përmbajnë materiale shkollore të nevojshme për aktivitete mësimore dhe u dedikohen fëmijëve të nivelit parafillor, fillor dhe të mesëm të ulët të 10 lokaliteteve përfituese të projektit.

Implementues: