Shpërndarja e 206 pakove shkollore pranë Qendrës së Komuniteteve në Brekoc .

September 12, 2017

Në një cermoni simbolike me prezencën e përfaqësuesve të Drejtorisë Komunale të Arsimit në Gjakovë ,Përfaqësuesve të Policisë , Qendrës për Arsim në Kosovë – KEC , Drejtorit dhe mesimdhënësve të SHFMU “Zef Lush Marku”, prindërve dhe mediave është bërë shpërndarja e 206 pakove shkollore pranë Qendrës së Komuniteteve në Brekoc .

Pakot shkollore ishin të ndara në 3 nivele : 1. Parafillor 2. Fillor (klasa 1-5) dhe 3. Mesëm i ulët ( klasa 6-9) .

Aktiviteti i filluar dhe do të vazhdojë edhe me tutje deri në përfundim të paisjës së të gjithë fëmijëvë të evidentuar për mbështetje.

Implementues: