THIRRJE PËR APLIKIM: Monitorues i programit “Hap pas Hapi”

July 17, 2018

Pozita: Monitorues i programit “Hap pas Hapi”
Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Përkrahja e BE-së për zbatimin strategjisë për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 2- arsim për integrim (EU SIMRAES 2).

Data e fillimit të angazhimit: 01 shtator 2018
Data e përfundimit të angazhimit 31 mars 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vijim: F-113 Pershkrimi i detyrave te punes-Monitorues i programit HpH#001
Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën stoska@kec-ks.org deri më 24 korrik 2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Implementinela: