July 17, 2018

THIRRJE PËR APLIKIM: Monitorues i programit “Hap pas Hapi”

Pozita: Monitorues i programit “Hap pas Hapi” Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Përkrahja e BE-së për zbatimin strategjisë për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian 2- arsim për integrim (...

> May buderi

Implementinela: