Renovimi i Qendrës Mësimore Roma Mahalla në Mitrovicë

August 22, 2019

Projekti “Përkrahja e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2 – Arsim për Integrim” (EU SIMRAES 2) i cili financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka bërë renovimin e Qendrës Mësimore Roma Mahalla në Mitrovicë. Renovimi në këtë qendër ka përfshirë rregullimin e dyerve dhe dritareve, ndërrimin e dyshemesë në dy klasa si dhe ngjyrosjen e mureve të brendshme të Qendrës.

Përmes këtij renovimi është krijuar një ambient më i përshtatshëm për punë dhe për shërbime cilësore për fëmijët e këtyre komuniteteve.

Implementues: