Punëtoria përcjellëse për planifikimin e strategjisë së rrjetit “KONECT”

January 11, 2019

Drafti i parë i strategjisë së rrjetit “KONECT” është hartuar dhe i njëjti u diskutua në një punëtori njëditëshe të organizuar ne Prishtinë, më 10 janar 2019. Në punëtori morën pjesë anëtarët e grupit planifikues nga organizatat partnere të rrjetit. Pjesëmarrësit në mënyrë të veçantë e diskutuan planin e aktiviteteve dhe treguesit e suksesit. Po ashtu, u diskutua për aspektet e buxhetit për zbatimin e strategjisë.

Pas kësaj punëtorie, kontributet e pjesëmarrësve do të integrohen në dokumentin e strategjisë dhe do të ndahen me partnerët para se të finalizohet dokumenti.

Implementues: