Punëtoria për planifikimin e strategjisë së rrjetit “KONECT”

November 22, 2018

Organizatat partnere të rrjetit “KONECT” janë duke e zhvilluar strategjinë e rrjetit, në një punëtori planifikuese triditëshe.

Në ditën e parë u shqyrtuan aspektet e përgjithshme të operimit të rrjetit dhe u definua vizioni dhe misioni i rrjetit. Në ditën e dytë u identifikuan objektivat zhvillimore të rrjetit, si dhe për secilën objektiv janë identifikuar masat për t’u ndërmarrë. Në ditën e fundit do të shqyrtohen mundësitë buxhetore dhe aspektet e tjera të zbatimit të strategjisë.

Implementues: