Praktikat e mira që nxisin frymën demokratike në shkollë/klasë

April 24, 2019

Mësimdhënësit e shkollave partnere të projektit EU SIMRAES 2 dhe projektit PROSPECT +, si dhe stafi i qendrave mësimore që operojnë në kuadër të këtyre dy projekteve janë mbledhur në një punëtori triditëshe për të ndarë praktikat e mira që nxisin frymën demokratike nëpër klasat dhe shkollat tona.

Të gjithë pjesëmarrësit e punëtorisë e kanë ndjekur më parë trajnimin “Edukimi për drejtësinë shoqërore” dhe i kanë praktikuar strategjitë kundër pargjykimeve e stereotipeve. Gjatë punëtorisë, pjesëmarrësit do të përzgjedhin praktikat më të mira për të krijuar një përmbledhje të aktiviteteve/strategjive që ndihmojnë në nxitjen e frymës demokratike, tolerancës, vlerësimit të diversitetit, bashkëpunimin, ndihmën e ndërsjellë, etj.

Implementues: