Project Purposes:

Objektivi specifik i veprimit është të sigurojë qasje të barabartë të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm, duke përmirësuar regjistrimin, vijimin dhe arritjen e rezultateve të fëmijëve nëpërmjet mbështetjes së bazuar në komunitet dhe asaj financiare.

Overall Objective:

Objektivi i përgjithshëm i veprimit të EU-SIMRAES 2 është të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike duke zbatuar Strategjinë për Integrimin e Komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian dhe Planin e saj të Veprimit.

 • Activities

 • 1. 1. Support operation of 10 learning centers
 • 1. 2. Conduct awareness raising of Roma, Ashkali and Egyptian parents to register and enrol children on time
 • 1. 3. Provide logistical support to children from Roma, Ashkali and Egyptian communities to attend pre-primary education
 • 1. 4. Provide individual mentoring and homework assistance to school-aged and returnee children
 • 1. 5. Organize anti-bias training for teachers and parents and provide mentoring/coaching for ensuring application of acquired competencies.
 • 1. 6. Organize local events to facilitate better integration of Roma, Ashkali and Egyptian children at school level
 • 2. 1. Provide support for enrolment of Roma, Ashkali and Egyptian children in upper secondary education
 • 2. 2. Set up a scholarship program for Roma, Ashkali and Egyptian upper secondary students
 • 2. 3. Provide mentorship to Roma, Ashkali and Egyptian scholarship beneficiaries
 • 3. 1. Establish and launch an informal network of CSOs working on improvement of education opportunities for Roma, Ashkali and Egyptian communities
 • 3. 2. Facilitate communication among network members and dissemination of information
 • 3. 3. Develop a cooperation strategy for the Network
 • 3. 4. Provide professional development opportunities to Network members to improve their services and advocacy skills

Implemented by: