April 24, 2019

Praktikat e mira që nxisin frymën demokratike në shkollë/klasë

Mësimdhënësit e shkollave partnere të projektit EU SIMRAES 2 dhe projektit PROSPECT +, si dhe stafi i qendrave mësimore që operojnë në kuadër të këtyre dy projekteve janë mbledhur në një punëtori triditëshe për të ndarë praktikat e mira që nxisin frymën de...

> Lexo më shumë

Implementues: