EU – SIMRAES II është Përkrahja e BE-së për zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Objektivi specifik i projektit është të sigurojë qasje të barabartë të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm, duke përmirësuar regjistrimin, vijimin dhe arritjen e rezultateve të fëmijëve nëpërmjet mbështetjes së bazuar në komunitet dhe asaj financiare.

Projekti financohet nga zyra e BE-së në Kosovë, me bashkëfinancim dhe përkrahje nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Zbatimi i projektit bëhet përmes partneritetit të 8 organizatave të shoqërisë civile, që njëkohësisht veprojnë si rrjet i organizatave që punojnë në edukimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.

Implementues: